خدمات آزمایشگاه آرما

خدمات آزمایشگاه آرما در سه بخش کلی کلینیکال، پاتولوژی و ژنتیک می باشد. در این مرکز سعی می شود تمامی آزمایش ها مطابق به روزترین استانداردهای بین‌المللی و کشوری با رعایت استانداردهای کنترل کیفی انجام شود

NIPT

NIPT تست غیر تهاجمی قبل از تولد (NIPT) یک آزمایش غربالگری است که از هفته

SDFA

SCSA تست SCSA (آزمایش ساختار کروماتین اسپرم) به سرعت و با دقت مردانی را که

HPV

ویروس پاپیلومای انسانی انواع مختلفی از  HPV یا ویروس پلپیلومای انسانی وجود دارد. این یک

1 15 16 17 18 19