خدمات آزمایشگاه آرما

خدمات آزمایشگاه آرما در سه بخش کلی کلینیکال، پاتولوژی و ژنتیک می باشد. در این مرکز سعی می شود تمامی آزمایش ها مطابق به روزترین استانداردهای بین‌المللی و کشوری با رعایت استانداردهای کنترل کیفی انجام شود

پروستات

پروستات

پروستات (PSA) این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Total PSA   آزمایش خون

آنتی بادی های پراکسیداز تیروئید(TPO)

آنتی بادی های پراکسیداز تیروئید(TPO)

آنتی بادی های پراکسیداز تیروئید چیست؟  پراکسیداز تیروئید (TPO) آنزیمی است که توسط غده تیروئید

گیرنده ترانسفرین

گیرنده ترانسفرین

گیرنده ترانسفرین   ترانسفرین پروتئین ناقل آهن در جریان خون است و انتقال آهن متصل

1 2 3 17