خدمات آزمایشگاه آرما

خدمات آزمایشگاه آرما در سه بخش کلی کلینیکال، پاتولوژی و ژنتیک می باشد. در این مرکز سعی می شود تمامی آزمایش ها مطابق به روزترین استانداردهای بین‌المللی و کشوری با رعایت استانداردهای کنترل کیفی انجام شود

کاریوتایپ خون

کاریوتایپ خون  کاریوتایپ آزمایشی برای شناسایی و ارزیابی اندازه، شکل و تعداد کروموزوم ها در

آمنیوسنتز

آمنیوسنتز

مایع آمنیوتیک مایع شفاف و زرد کم رنگی است که از جنین در برابر آسیب

NIPT

NIPT تست غیر تهاجمی قبل از تولد (NIPT) یک آزمایش غربالگری است که از هفته

1 14 15 16 17