خدمات آزمایشگاه آرما

خدمات آزمایشگاه آرما در سه بخش کلی کلینیکال، پاتولوژی و ژنتیک می باشد. در این مرکز سعی می شود تمامی آزمایش ها مطابق به روزترین استانداردهای بین‌المللی و کشوری با رعایت استانداردهای کنترل کیفی انجام شود

تستهای ژنتیکی باردا

تستهای ژنتیکی باردا

آمنیوسنتز و کاریوتایپ مایع آمنیون ، QF-PCR   آمنیوسنتز روشی است که برای برداشتن نمونه

آبله مرغان در بارداری

آبله مرغان در بارداری

آبله مرغان وخطرات آن در زنان باردار آبله مرغان (واریسلا)یک بیماری بسیار مسری است که

آنزیم های کبد

آنزیم های کبد

آنزیم های کبدی   انزیم های کبدی   اندازه گیری سطح فعالیت دو آنزیم آسپارتات

1 2 3 4 20